SUR Nové Heřminovy - Osnova projektu
Etapa A - Analytická část

 • vypracování Analýzy území
 • ustanovení pracovních skupin
 • realizace dotazníkového průzkumu v obci
 • veřejné projednávání Analýzy území
 • schválení Analýzy území Řídícím výborem
 
Etapa B - Návrhová část


 • formulace strategické vize, strategického cíle
 • pracovní skupiny stanoví priority, opatření
 • veřejné projednávání návrhů vzešlých z jednání pracovních skupin
 • schválení návrhů Řídícím výborem

  Etapa C - Implementační část

 • zpracování Finančního plánu
 • zpracování Akčního plánu SUR NH (tj. jednotlivých projektů s ohledem na disponibilní zdroje)
 • schválení Finančního a Akčního plánu Řídicím výborem
 • zapracování opatření a jednotlivých aktivit do Územně analytických podkladů

 Etapa D - Konzultační část

 • operativní konzultace ve prospěch obce Nové Heřminovy v souvislosti s realizací souboru protipovodňových opatření na území obce
 • veřejná slyšení na téma realizace SUR NH a protipovodňová opatření na území obce
Aktuality
07.12.2009
V pátek 4.12.2009 došlo k předání závěrečné zprávy projektu SUR Nové Heřminovy zplnomocněnci  Ministerstva životního...
30.11.2009
Dne 25. listopadu proběhla závěrečná prezentace projektu. Byla prezentována Návrhová část projektu, Akční plán a vybrané hlavní...
29.10.2009
Dne 25. listopadu v 17:00 proběhne v obci veřejná prezentace projektu. Budou představeny účel projektu, hlavní výstupy návrhové části, akční...