SUR Nové Heřminovy - Cíle projektu
Hlavní cíle projektu

Hlavním cílem projektu je nalezení cesty k zajištění dlouhodobě udržitelného rozvoje území obce Nové Heřminovy s výhledem do roku 2030, přičemž hlavním výstupem bude dokument „Strategie udržitelného rozvoje obce“.


Dílčí cíle projektu - dle požadavků MŽP:

 • vyhodnotit dopady navržených protipovodňových opatření na udržitelný rozvoj obce
 • určit podmínky pro budoucí rozvoj daného území
 • stanovit limity a možnosti využití území z hlediska udržitelného rozvoje obce
 • stanovit strategickou vizi a strategické cíle rozvoje obce na období do roku 2030 spolu s konkrétními opatřeními a projekty
 • najít vhodné potenciální nositele těchto projektů a způsob jejich financování
 • připravit podklady pro zpracování nového územního plánu
 • pomoci vedení obce zkoordinovat aktivity související s realizací protipovodňových opatření
 • zapojit místní obyvatele do projektu

Hlavními výstupy projektu budou:

 • Strategie udržitelného rozvoje obce Nové Heřminovy (SUR NH) - (včetně finančního a akčního plánu)
 • mapová dokumentace – výkresy limitů, záměrů, problémů...
 • webové stránky projektu SUR NH
 • zpracování prioritních a nosných projektů do projektové žádosti
 • podklady pro zadání nového územního plánu obce včetně stanovení limitů a možností využití území
 • realizace cyklu veřejných slyšení a projednání v souvislosti s přípravou SUR NH
 • distribuce hlavních výstupních materiálů SUR NH do jednotlivých domácností a dalších organizací   
 
Mapa území obce Nové Heřminovy se zakreslením plánované přehrady při max. napuštění
Aktuality
07.12.2009
V pátek 4.12.2009 došlo k předání závěrečné zprávy projektu SUR Nové Heřminovy zplnomocněnci  Ministerstva životního...
30.11.2009
Dne 25. listopadu proběhla závěrečná prezentace projektu. Byla prezentována Návrhová část projektu, Akční plán a vybrané hlavní...
29.10.2009
Dne 25. listopadu v 17:00 proběhne v obci veřejná prezentace projektu. Budou představeny účel projektu, hlavní výstupy návrhové části, akční...