Vodní nádrž Nové Heřminovy - Současný stav
Současný stav

Usnesením vlády ČR č. 220 ze dne 12.3.2007 byl odsouhlasen způsob ochrany před povodněmi v povodí řeky Opavy, který v sobě integruje opatření v ploše povodí s účelem zvýšení retenční schopnosti krajiny a protierozní ochrany, systém malých nádrží k lokální ochraně obcí před přívalovými srážkami, menší nádrž Nové Heřminovy a další opatření k ochraně sídel, ležících podél páteřního toku řeky Opavy.
Menší nádrží Nové Heřminovy se rozumí víceúčelová nádrž Nové Heřminovy s celkovým objemem cca 16 mil. m3, která by umožňovala zachování rozhodující části zástavby stejnojmenné obce. Přirozené rozhraní mezi nádrží a více soustředěnou zástavbou obce Nové Heřminovy tvoří linie dnešní silnice směrem na Milotice (na toku řeky Opavy - zaústění Milotického potoka). Hráz je umístěna na dolním konci katastrálního území obce tak, aby nebyla negativně ovlivněna zástavba v obci Zátor. Pásmo účinnosti menší nádrže je nastaveno na stoletou povodeň.    V souvislosti s touto koncepcí nádrže jsou navrhována ochranná opatření i obci Nové Heřminovy. Soubor doprovodných či vyvolaných opatření v úseku toku nad nádrží sahá až po jez Kunov včetně. V této souvislosti bude nutné, po upřesnění majetkoprávních podkladů a informací o stavebně-technickém stavu objektů, nalézt nejvhodnější kompromis mezi ochrannými opatřeními, nároky a zásahy do staveb.

Souběžně s případnou realizací nádrže a souvisejících ochranných opatření v obci by bylo nutné nově vyřešit komunikační propojení pravobřežní a levobřežní části obce, nakládání s odpadními vodami, zaústění Oborenského potoka a odvedení dalších vnitřních vod z ohrázovaných území. Do tohoto souboru se dále začleňuje opatření pro zachování spojitosti přírodního vodního prostředí přes profil hráze nádrže Nové Heřminovy. Zvažované obtokové koryto kolem nádrže by bylo pro stávající společenstvo vodních živočichů náhradou původního říčního koryta řeky Opavy, přičemž je možné v dalším vývoji zvažovat i alternativní návrhy tohoto opatření.
   

Dopravní řešení v souvislosti s přehradou

V případě varianty menší nádrže je žádoucí, aby výstavba silnice I/45 proběhla v předstihu před výstavbou přehradní části, a to v úseku zahrnujícím souběh s obcí Nové Heřminovy až pod zvažovaný přehradní profil. Ředitelství silnic a dálnic však zvažuje, že současně nebo i v předstihu bude řešen úsek obchvatu obce Zátor, protože stávající průtah je (i po dílčích úpravách) dopravně nevyhovující.    Koordinace postupu u obou záměrů výrazně sníží náklady vyloučením provizorních řešení a uvolněním stavenišť. Z časového hlediska je výstavba silnice I/45 v úseku Zátor – Nové Heřminovy vyvolanou stavbou, jejíž časový plán by měl být upřesněn na základě rozhodnutí o koncepci ochrany před povodněmi.


Protipovodňová opatření v rámci Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK)

V současné době (rok 2009) jsou zpracovávány Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, které budou nadřazeným dokumentem pro zpracování územních plánů obcí. Současně s nabytím platnosti těchto Zásad pozbydou platnosti Územní plány velkých územních celků, v případě Nových Heřminov ÚPN VÚC Jeseníky.

Stávající návrh ZÚR MSK vymezuje na území obce Nové Heřminovy plochu a koridory nadmístního významu VZ 1 - plocha pro opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy prostřednictvím vodní nádrže Nové Heřminovy, včetně ploch a koridorů doprovodných technických opatření v povodí horního toku řeky Opavy. Tato plocha je navržena ve dvou variantách:
 
  • VZ1a - menší nádrž Nové Heřminovy na území obcí Nové Heřminovy, Zátor a Čáková s max. kótou vzdutí 394,15 m n.m. a ochranným objemem 13 mil. m3 včetně navazující soustavy protipovodňových a revitalizačních opatření v korytě a v údolní nivě řeky Opavy v délce 24 km na území obcí Zátor, Čáková, Brantice a města Krnov a lokálních opatření (ohrázování) níže po toku až po město Opavu a na území Polska.
  • VZ1b - větší nádrž Nové Heřminovy na území obcí Nové Heřminovy, Zátor a Čáková s max. kótou vzdutí 403,50 m n.m. a ochranným objemem 29,15 mil. m3 a souborem lokálních opatření níže na toku až po Opavu.

Návrh ZÚR MSK dále vymezuje koridor pro přeložku silnice I/45 ve dvou variantách, severní a jižní.

Plochy a koridory vymezené v ZÚR MSK budou v rámci zpracování územního plánu obce dále zpřesněny.
Aktuality
07.12.2009
V pátek 4.12.2009 došlo k předání závěrečné zprávy projektu SUR Nové Heřminovy zplnomocněnci  Ministerstva životního...
30.11.2009
Dne 25. listopadu proběhla závěrečná prezentace projektu. Byla prezentována Návrhová část projektu, Akční plán a vybrané hlavní...
29.10.2009
Dne 25. listopadu v 17:00 proběhne v obci veřejná prezentace projektu. Budou představeny účel projektu, hlavní výstupy návrhové části, akční...