Vodní nádrž Nové Heřminovy - Historie
Stručně k historii přehrady Nové Heřminovy

První konkrétnější projekt přehrady Nové Heřminovy byl zpracován v roce 1923 Karlem Pickem. Díky světové hospodářské krizi ve 30. letech a na ní navazující válečné situaci byl však tento projekt odložen. Teprve po válce byly plány na výstavbu této přehrady obnoveny. Nová výstavba a významnější rekonstrukce domů v obci byla po odsunu německých obyvatel výrazně omezena.

Omezení výstavby v obci spolu s dalšími souvisejícími událostmi v té době (kolektivizace zemědělství apod.) vedlo k postupnému odstěhovávání obyvatel z obce do okolních měst.

V padesátých letech měla mít přehrada, jejíž původní obsah byl plánován na 135 milionů metrů krychlových a která by v podstatě vedla k zaplavení většiny obydlených domů v obci, tyto funkce:

•    zajištění průtoků v řece Opavě a zásobování budoucího kanálu Dunaj-Odra,
•    zásobárna pitné vody,
•    krytí plánovaných potřeb pro zemědělské závlahy u Krnova a Opavy,
•    ochranná funkce pro obce ležící níže na toku.
 
V roce 1960 byla v obci kvůli plánované přehradě vyhlášena stavební uzávěra. Stavební uzávěra měla výrazný negativní vliv na rozvoj obce a způsobovala další postupný odchod obyvatel. Situace vyvrcholila zrušením samostatné obce Nové Heřminovy a jejím připojením k městu Bruntál. Obec získala zpět svou samostatnost až v roce 1992.
 
Teprve počátkem devadesátých let bylo povoleno vystavět několik rodinných domků a rekonstruovat stávající, avšak podmínkou bylo zpracovat územní plán, aby mohla být zástavba akceptována. Ten byl kompletně zpracován a schválen v roce 1996. V rámci ÚPN VÚC Jeseníky však zůstala plocha pro akumulaci povrchových vod zachována.
V roce 1997 byla obec zaplavena během povodní. Povodně neznamenaly pouze velké škody na majetku, nýbrž vedly také k zesílení tlaku pro vybudování přehrady, která by chránila obce níže po toku, především Krnov a Opavu. Hlavní funkcí přehrady by tedy měla být ochrana před povodněmi.
 
Proti této přehradě dlouhodobě vystupují občané Nových Heřminov, s výstavbou dále nesouhlasí část veřejnosti, environmentální organizace a jiná sdružení. V roce 2002 bylo založeno sdružení Voda v krajině, později z iniciativy části místních občanů také občanské sdružení Obava. Výstavbu přehrady naopak dlouhodobě podporují obce a města níže po toku řeky Opavy a vedení Moravskoslezského kraje. Proti výstavbě velké přehrady se dlouhodobě stavělo také MŽP. V roce 2007 bylo schváleno usnesení vlády ČR, kdy byla dohodnuta výstavba tzv. menší vodní nádrže Nové Heřminovy a s ní související systém přírodě blízkých protipovodňových opatření.
Aktuality
07.12.2009
V pátek 4.12.2009 došlo k předání závěrečné zprávy projektu SUR Nové Heřminovy zplnomocněnci  Ministerstva životního...
30.11.2009
Dne 25. listopadu proběhla závěrečná prezentace projektu. Byla prezentována Návrhová část projektu, Akční plán a vybrané hlavní...
29.10.2009
Dne 25. listopadu v 17:00 proběhne v obci veřejná prezentace projektu. Budou představeny účel projektu, hlavní výstupy návrhové části, akční...